Organizing Peace for Ukraine and Meeting Refugee Needs

A training and community share in tools & tactics for activists and campaigners

Learn tools and tactics to amplify offline action, put pressure on key decision-makers, meet refugee needs and build community with other anti-war and refugee support activists.

Captioning in English, Ukraine, Polish and Russian

 • Activists organizing anti-war actions in Ukraine and Lithuania and a Stockholm refugee aid organizer share their experience of what works and challenges
 • Why the Kremlin is sensitive to Twitter and how to use it strategically and powerfully in Twitterstorms, to hijack hashtags, reach the media, and beyond. Twitter’s new version that bypasses the Kremlin Twitter block. How to grow your account strategically and quickly for anti-war activism including the two powerful free tools you’ll want to use.
 • How to build towards your offline action to inspire people to join in
 • How to magnify the impact of rallies and other offline actions to reach decision-makers during and after the action
 • How to prepare for action in high risk situations where you may be arrested
 • Leadership roles for the diaspora – those who have left but want to take action to support homeland communities
 • Using Twitter in situations where crowd-sourced intelligence and verification are critical
 • Why the use of Telegram has surged and how to use it to get real news and organize
 • How activists are using Reddit to share live news and organize community support
 • The app developed for activists that enables us to access Twitter and email during partial and full internet shutdowns
 • VPN recommendations for more secure and open access to the internet


навчальний тренінг з обміном інструментами, тактиками для волонтерів та активістів

Вівторок, 26 квітня, 90-хвилинний семінар
15:00 Київ та Москва | 14:00 Варшава та Берлін | 13:00 Лондон | 8:00 Нью-Йорк

Приєднуйтесь до цього тренінгу, щоб вивчити інструменти й підходи для поліпшення самостійної роботи, впливу на ключових осіб, які приймають рішення щодо забезпечення потреб біженців та об'єднатися з іншими антивоєнними активістами й волонтерами, які надають допомогу біженцям.

Вивчіть інструменти й тактики для поліпшення ефективності самостійної роботи, лобіювання ключових осіб, які приймають рішення, забезпечення потреб біженців та створення спільноти з іншими антивоєнними активістами та волонтерами, що надають допомогу біженцям.

Субтитри англійською, українською, польською та російською мовами

 • Активісти, які організовують антивоєнні акції в Україні та Литві, та організатор допомоги біженцям зі Стокгольма діляться своїм досвідом щодо ефективності роботи та з якими викликами доводиться стикатися.
 • Чому Кремль такий чутливий до Twitter і як використовувати його розумно й ефективно у Twitter-штормах, для захоплення хештегів, виходу до ЗМІ тощо. Нова версія Twitter, що дозволяє обійти російське блокування Twitter. Як стратегічно правильно й швидко розвинути ваш акаунт для антивоєнної боротьби, зокрема два потужні безкоштовні інструменти, які варто використовувати.
 • Як підготувати вашу офлайн-акцію, щоб надихнути людей долучитися до неї
 • Як посилити вплив мітингів та інших офлайн-акцій, щоб достукатися до осіб, які приймають рішення під час проведення акції та після неї
 • Як підготуватись до дій у ситуаціях підвищеного ризику, коли ви можете бути затримані
 • Лідерські ролі для діаспори – для тих, хто виїхав, але бажає допомогти громадам своїх співвітчизників у країні перебування.
 • Використання Twitter у ситуаціях, коли розвіддані (інформація) отримані з натовпу та їх перевірка мають вирішальне значення.
 • Чому відбулося різке використання Telegram, і як його використовувати для отримання перевіреної інформації та координування дій.
 • Як активісти використовують Reddit для оперативного обміну інформацією та організації підтримки спільноти.
 • Розроблений застосунок для активістів, що дозволяє нам отримувати доступ до Twitter та електронної пошти під час часткового чи повного відключення інтернету.
 • Рекомендації щодо використання VPN для більш безпечного та відкритого доступу до інтернету.

Семінар проводиться англійською мовою з синхронним перекладом російською, українською, польською, французькою та іспанською мовами.

Цей навчальний семінар безкоштовний. Зареєструйтесь тут, щоб отримати посилання Zoom для участі у семінарі.

Szkolenie i wymiana doświadczeń w zakresie narzędzi i taktyk dla aktywistów
i działaczy

Wtorek, 26 kwietnia, sesja 90-minutowa
Kijów i Moskwa, 15:00 | Warszawa i Berlin, 14:00 | Londyn, 13:00 | Nowy Jork, 8:00

Udział w szkoleniu pozwoli Ci poznać narzędzia i sposoby wzmacniania działań offline, wywierania nacisku na kluczowych decydentów, zaspokajania potrzeb uchodźców oraz budowania wspólnoty z innymi działaczami antywojennymi i osobami wspierającymi uchodźców.

Poznanie narzędzi i taktyk, które pozwolą wzmocnić działania poza siecią, wywarcie nacisku na kluczowych decydentów, zaspokojenie potrzeb uchodźców i zbudowanie wspólnoty z innymi działaczami antywojennymi i tymi, którzy wspierają uchodźców.

Napisy w języku angielskim, ukraińskim, polskim i rosyjskim

 • Aktywiści, którzy organizują akcje antywojenne na Ukrainie i Litwie oraz sztokholmski organizator pomocy uchodźcom, dzielą się swoimi doświadczeniami na temat tego, co się sprawdza, a co stanowi wyzwanie.
 • Dlaczego Kreml jest wyczulony na punkcie Twittera oraz jak strategicznie i skutecznie wykorzystać serwis w burzach na Twitterze, do przechwytywania hashtagów, docierania do przedstawicieli mediów i nie tylko. Twitter wprowadza nową wersję, która omija blokadę serwisu przez Kreml. Jak szybko i strategicznie rozbudować swoje konto w celu aktywizacji antywojennej, z uwzględnieniem dwóch potężnych darmowych narzędzi, z których warto skorzystać.
 • Jak przygotować się do działań offline w taki sposób, by zainspirować ludzi do przyłączenia się do danej inicjatywy
 • Jak zwiększyć wpływ wieców i innych działań prowadzonych offline, by dotrzeć do osób decyzyjnych w trakcie i po akcji
 • Jak przygotować się do działania w sytuacjach wysokiego ryzyka, podczas których można zostać aresztowanym
 • Role przywódcze dla diaspory - osób, które wyjechały, ale chcą podejmować działania wspierające ojczyste społeczności
 • Korzystanie z Twittera w sytuacjach, w których kluczowe znaczenie mają informacje i weryfikacja pochodzące z tłumu (źródeł zewnętrznych)
 • Dlaczego korzystanie z Telegramu stało się tak powszechne i jak używać komunikatora, aby otrzymywać prawdziwe wiadomości i organizować się
 • Jak aktywiści wykorzystują Reddit do dzielenia się wiadomościami na żywo i organizowania wsparcia przez swoją społeczność
 • Aplikacja stworzona dla aktywistów, która umożliwia dostęp do Twittera i poczty elektronicznej podczas częściowych i całkowitych wyłączeń Internetu
 • Zalecenia dotyczące korzystania z sieci VPN w celu uzyskania bezpieczniejszego i bardziej swobodnego dostępu do Internetu

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język rosyjski, ukraiński, polski, francuski i hiszpański.

Szkolenie jest bezpłatne. Zarejestruj się tutaj, aby otrzymać link do sesji Zoom.

Вторник, 26 апреля, 90-минутный семинар
15:00 Киев и Москва | 14:00 Варшава и Берлин | 13:00 Лондон | 8:00 Нью-Йорк

Присоединяйтесь к этому тренингу, чтобы изучить инструменты и подходы для улучшения самостоятельной работы, оказания влияния на ключевых лиц, принимающих решения для обеспечения потребностей беженцев и объединиться с другими антивоенными активистами и волонтерами, которые оказывают помощь беженцам.

Изучите инструменты и тактики для улучшения эффективности самостоятельной работы, лоббирования ключевых лиц, которые принимают решения, обеспечения потребностей беженцев и создания сообщества с другими антивоенными активистами и волонтерами, которые оказывают помощь беженцам.

Субтитры на английском, украинском, польском и русском языках

 • Активисты, организующие антивоенные акции в Украине и Литве и организатор помощи беженцам из Стокгольма делятся своим опытом об эффективности работы и с какими вызовами приходится сталкиваться.
 • Почему Кремль так чувствителен к Twitter и как использовать его разумно и эффективно в Twitter-штормах, для захвата хэштегов, выхода в СМИ и многое другое. Новая версия Twitter, позволяющая обойти российскую блокировку Twitter. Как стратегически правильно и быстро развить ваш аккаунт для антивоенной борьбы, включая два мощных бесплатных инструмента, которые стоит использовать.
 • Как подготовить вашу офлайн-акцию, чтобы вдохновить людей присоединиться к ней
 • Как усилить влияние митингов и других офлайн-акций, чтобы достучаться до лиц, принимающих решения, во время проведения акции и после нее
 • Как подготовиться к действиям в ситуациях повышенного риска, когда вы можете быть задержаны
 • Лидерские роли для украинской диаспоры – для тех, кто уехал, но желает помочь общинам своих земляков в стране пребывания.
 • Использование Twitter в ситуациях, когда разведданные (информация) полученные из толпы и их проверка имеют решающее значение.
 • Почему использование Telegram резко возросло и как использовать его для получения достоверной информации и координации действий.
 • Как активисты используют Reddit для оперативного обмена информацией и организации поддержки сообщества.
 • Разработано приложение для активистов, которое позволяет нам получать доступ к Twitter и электронной почте во время частичного или полного отключения интернета.
 • Рекомендации по использованию VPN для более безопасного и открытого доступа к интернету.

Семинар проводится на английском языке с синхронным переводом на русский, украинский, польский, французский и испанский языки.

Этот обучающий семинар бесплатный. Зарегистрируйтесь здесь, чтобы получить ссылку Zoom для участия в семинаре.

Una formación y un intercambio relativos a las herramientas y las tácticas para los activistas y los defensores

Martes 26 de Abril, sesión de 90 minutos
3pm Kyiv & Moscú | 2pm Varsovia & Madrid | 1pm Londres & Tenerife | 8am Nueva York

Participa en esta capacitación para aprender a utilizar herramientas y tácticas para amplificar la acción fuera de línea, presionar a los principales responsables de la toma de decisiones, satisfacer las necesidades de los refugiados y crear una comunidad con otros activistas en contra de la guerra y en pro de los refugiados.

Aprende herramientas y tácticas para amplificar la acción fuera de línea, presionar a los principales responsables de la toma de decisiones, satisfacer las necesidades de los refugiados y crear una comunidad con otros activistas contra la guerra y de apoyo a los refugiados.

Subtítulos en inglés, ucraniano, polaco y ruso

 • Activistas que organizan acciones contra la guerra en Ucrania y Lituania y un organizador de ayuda a los refugiados de Estocolmo comparten su experiencia sobre lo que funciona y los desafíos
 • Por qué el Kremlin es sensible a Twitter y cómo utilizarlo de forma estratégica y poderosa en Twitterstorms, para desviar hashtags, alcanzar a los medios de comunicación y mucho más. La nueva versión de Twitter que elude el bloqueo de Twitter del Kremlin. Cómo hacer que tu cuenta crezca estratégica y rápidamente para el activismo contra la guerra, incluyendo las dos poderosas herramientas gratuitas que querrás usar.
 • Cómo desarrollar tu acción fuera de línea e inspirar a que la gente se una.
 • Cómo amplificar el impacto de las reuniones y otras acciones fuera de línea para alcanzar a los tomadores de decisiones.
 • Cómo prepararte para acciones en situaciones de alto riesgo donde puedas ser detenido.
 • Roles de liderazgo para la diáspora - aquellos que se han ido pero quieren tomar acción para apoyar las comunidades de su tierra natal.
 • El uso de Twitter en situaciones en las que la investigación y la verificación participatorias son fundamentales.
 • Por qué ha aumentado el uso de Telegram y cómo utilizarlo para obtener noticias reales y organizarse.
 • Cómo están usando Reddit los activistas para compartir noticias en vivo y organizar el apoyo a la comunidad.
 • La aplicación desarrollada para los activistas que nos permite acceder a Twitter y al correo electrónico durante los cortes parciales y totales de Internet.
 • Recomendaciones de VPN para un acceso más seguro y abierto a Internet.

Disponible en inglés, con interpretación simultánea en ruso, ucraniano, polaco, francés y español.

Esta formación es gratuita. Regístrate aquí para el enlace de la sesión de Zoom.

Une formation et un partage d'outils et de tactiques destinés aux militants et aux campaigners

Mardi 26 Avril, session de 90 minutes en ligne
15 h 00 Kyiv & Moscou | 14 h 00 Varsovie & Paris | 13 h 00 Londres | 8 h 00 New York

Participez à cette formation pour vous vous apprendre les outils et tactiques visant à renforcer les actions menées hors ligne, à accroître la pression sur les principaux décideurs, à faire face aux besoins des réfugiés et à harmoniser la collaboration avec d'autres militants anti-guerre soutenant les réfugiés.

Apprenez des outils et des tactiques pour amplifier les actions hors ligne, faire pression sur les principaux décideurs, répondre aux besoins des réfugiés et créer une communauté avec d'autres militants anti-guerre et de soutien aux réfugiés.

Sous-titrage en Anglais, Ukrainien, Polonais et Russe.
 • Des militants organisant des actions anti-guerre en Ukraine et en Lituanie et un organisateur d'aide aux réfugiés de Stockholm partagent leur expérience de ce qui fonctionne et des défis à relever.
 • Pourquoi le Kremlin est-il aussi susceptible vis-à-vis de Twitter et comment, en fin stratège, en tirer parti de manière percutante par des tweetstorms, visant à détourner les hashtags, à atteindre les médias et plus encore. La nouvelle version de Twitter qui court-circuite le blocage de ce réseau par le Kremlin. Comment développer votre compte de façon rapide et stratégique, dans le cadre de votre démarche militante anti-guerre, avec en prime une présentation des deux applications gratuites à privilégier.
 • Comment préparer votre action hors ligne pour inciter les personnes à s'y joindre ?
 • Comment amplifier l'impact des rassemblements et autres actions hors ligne pour atteindre les décideurs pendant et après l'action.
 • Comment se préparer à agir dans des situations à haut risque où vous pourriez être arrêté.
 • Rôles de leadership pour la diaspora - ceux qui sont partis mais qui veulent agir pour soutenir les communautés de leur pays d'origine.
 • L'utilisation de Twitter dans des situations où la recherche et la vérification participatifs sont cruciaux.
 • Pourquoi l'utilisation de Telegram a-t-elle explosé et comment en faire usage, pour obtenir des informations authentiques à des fins d'organisation ?
 • Comment les militants utilisent-ils Reddit pour partager des informations en temps réel et susciter le soutien de la communauté ?
 • L'application développée pour les militants, destinée à faciliter l'accès à Twitter et aux mails lors de coupures partielles ou totales d'Internet.
 • Des recommandations quant aux réseaux privés virtuels (VPN), pour un accès plus sûr et plus ouvert à l'internet.

Cette session est dispensée en anglais, avec interprétation simultanée en russe, en ukrainien, en polonais, en français et en espagnol.

Cette formation est gratuite. Inscrivez-vous ici pour obtenir le lien Zoom de la session.

Your Instructor


Test
Test

Recordings and Materials


  Organizing Peace for Ukraine and Meeting Refugee Needs
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now. There’s no end date. It is a completely self-paced online course - you decide when you start and finish.

Get started now!